Balvu Mākslas skolā mainīts vecāku līdzfinansējuma apmērs

Kategorija: Aktualitātes Publicēts Ceturtdiena, 30 Maijs 2019

2019. gada 23. maijā ar Balvu Novada pašvaldības domes sēdes lēmumu līdzšinējo 7,00 eiro vietā ir apstiprināti 9,00 eiro līdzfinansējuma maksājums. Lēmums stājas spēkā ar 2019. gada 1. septembri. Tiks veikti grozījumi ar vecākiem vai audzēkņa likumiskajiem pārstāvjiem noslēgtajos līgumos par līdzfinansējumu. Jūnijā informācija tiks izsūtīta audzēkņu vecākiem, augustā tiks slēgti līgumu grozījumi par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Balvu Mākslas skolā.
Joprojām spēkā ir atbalsts vecāku līdzfinansējuma apmaksā, ko nosaka Balvu novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par papildus palīdzību Balvu novadā”.
(Daudzbērnu ģimenēm (kurās ir vismaz trīs bērni līdz 24 gadu vecumam, ja sekmīgi mācās klātienes nodaļā) bērni un bērni ar invaliditāti (uzrādot Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu par invaliditātes noteikšanu) var saņemt pabalstu mācību maksas izdevumu apmaksai 100% apmērā bērniem, kuri mācās Balvu novada profesionālās ievirzes skolās (mūzikas skola, mākslas skola, sporta skola). Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu, kam pievienoti izdevumus apliecinoši dokumenti. Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par papildus palīdzību Balvu novadā” 7 daļas 3.1.4. punktu. 4.3. Pabalsta pieprasītājs (pats vai ar likumiskā pārstāvja starpniecību) Sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka attiecīgā pagasta pārvaldes teritorijā iesniedz iesniegumu un aizpilda noteikta parauga iesniegumu, klāt pievienojot citus dokumentus, kas nepieciešami konkrētās materiālās un sociālās situācijas izvērtēšanai. 4.4. Lēmumu par sociālā pabalsta piešķiršanu pieņem Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests, savā darbībā ievērojot spēkā esošo likumdošanu un normatīvo aktu prasības un šos noteikumus.)
                                                                       Balvu Mākslas skolas direktore Elita Teilāne
 

Skatīts: 159