Balvu Mākslas skola izsludina pieteikšanos 1. klasē 2020./2021. mācību gadam

Kategorija: Audzēkņu uzņemšana
Publicēts Ceturtdiena, 23 Aprīlis 2020

Balvu Mākslas skolas audzēkņi apgūst licencētu profesionālās ievirzes programmu 20V 211 00 1 „Vizuāli plastiskā māksla”

7 apmācības gadi no 8 gadu vecuma.

Audzēkņi mācību procesā apgūst:
gleznošanu, zīmēšanu, kompozīciju, grafiku, datorgrafiku, animācijas filmu veidošanu, mākslas valodas pamatus, auduma apgleznošanu, papīra plastiku, stikla un porcelāna trauku apgleznošanu, keramiku, tēlniecības pamatus.

Nodarbības notiek 2 vai 3 reizes nedēļā saskaņā ar mācību plānu un stundu sarakstu.

Vecāku līdzfinansējums 9.00 eur mēnesī. Vecāku līdzfinansējuma summa un tās atvieglojumi noteikti saskaņā ar Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” 7 daļas 7.1.5. punktu un saistošo noteikumu „Par papildus palīdzību Balvu novadā” 7 daļas 3.1.4. punktu.

Tālrunis uzziņai:

 • Elita Teilāne skolas direktore29157234
 • Anita Kairiša direktores vietniece izglītības jomā 29137849
 • Iveta Pugeja skolas lietvede 64521658

Iestājpārbaudījumu norise plānota no 25.maija līdz 29.maijam,
ievērojot valdības pieņemtos lēmumus un prioritāri nodrošinot izglītojamo drošību un veselību.

Pieteikuma iesniegumu lūdzam aizpildīt un iesniegt elektroniski līdz 2020. gada 21. maijam. Aizpildīt šeit

Audzēkņu uzņemšana 2018./2019. mācību gadam

Kategorija: Audzēkņu uzņemšana
Publicēts Ceturtdiena, 09 Augusts 2018

Balvu Mākslas skola izsludina pieteikšanos 1. klasē
2018./2019. mācību gadam.

Balvu Mākslas skolas audzēkņi apgūst licencētu profesionālās ievirzes programmu 20V 211 00 1 „Vizuāli plastiskā māksla” 7 apmācības gadi no 8 gadu vecuma.

Pieteikuma iesniegumus lūdzam iesniegt līdz 2018. gada 17. augustam.

Pieteikuma iesniegumu personīgi aizpilda Mākslas skolā.
Informācija tālr.: 64521658, 29137849

Iestājpārbaudījumi 2017. gada 22. augustā plkst. 14.00(Iestājpārbaudījumos ar nepieciešamajiem materiāliem nodrošina skola).

 

Audzēkņu uzņemšana 2018./2019. mācību gadam

Kategorija: Audzēkņu uzņemšana
Publicēts Otrdiena, 08 Maijs 2018

Balvu Mākslas skola izsludina pieteikšanos 1. klasē
2018./2019. mācību gadam.

Balvu Mākslas skolas audzēkņi apgūst licencētu profesionālās ievirzes programmu 20V 211 00 1 „Vizuāli plastiskā māksla” 7 apmācības gadi no 8 gadu vecuma.

Pieteikuma iesniegumus lūdzam iesniegt līdz 2018. gada 20. maijam.

Pieteikuma iesniegumu personīgi aizpilda Mākslas skolā.
Informācija tālr.: 64521658, 29137849

Iestājpārbaudījumi 2017. gada 22. Maijā plkst. 15.00(Iestājpārbaudījumos ar nepieciešamajiem materiāliem nodrošina skola).

Informatīva sanāksme uzņemto audzēkņu vecākiem 2017. gada 23. augustā plkst. 17.00

Kategorija: Audzēkņu uzņemšana
Publicēts Pirmdiena, 21 Augusts 2017

Balvu Mākslas skola, Teātra iela 2, Balvi, Balvu novads, LV 4501,
64521658, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.balvumakslasskola.lv

Darba kārtībā:

 • Skolas iekšējās kārtības reglamentējošie dokumenti
  • (Skolas nolikums, Mācību programmas, Iekšējās kārtības noteikumi, kārtība – kādā notiek informācijas apmaiņa ar vecākiem u.c.);
 • Mācību procesa norise Mākslas skolā
  • (Izglītības programmas saturs, iepazīšanās ar skolotājiem, mācību stundu norise, stundu saraksts, mācību līdzekļi un materiāli, mācību procesa vērtēšana);
 • Skolas ārpusstundu pasākumi
  • (mācību ekskursijas, mākslas dienas, radošās darbnīcas, izstādes, konkursi...);
 • Skolas finansējums, Līgums par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību;
 • Iepazīšanās ar mācību telpām, klašu aprīkojumu;
 • Mācību uzsākšana 1. septembrī;
 • Individuāli jautājumi.

Aicinām atnākt, apskatīties, uzzināt!!!

Iestājpārbaudījumu rezultāti – 2017. gads

Kategorija: Audzēkņu uzņemšana
Publicēts Ceturtdiena, 25 Maijs 2017

2017. gada 22. maijā Balvu Mākslas skolu apmeklēja zinātkārie jaunie mākslinieki, kuri zīmēja iestājpārbaudījumu darbus.

Bērni radošas zināšanas un prasmes parādīja krāsu un zīmējumu kompozīcijās Iestājpārbaudījumu komisija ir izvērtējusi bērnu radošās kompozīcijas.

Balvu Mākslas skolā 2017./2018. mācību gada 1. klasē (7-gadīgā izglītības programmā) ir uzņemts 21 audzēknis:

Rēzija Ozola

Sabīne Andrejeva

Gundars Salmanis

Artūrs Strumpe

Eveina Līna Smoļenska

Mareks Galkins

Sintija Trupovniece

Anastasija Sokola

Roberts Žugs

Anastasija Garkuša

Rinalds Keiša

Eleonora Violeta Kazāka

Meldra Supe

Beāte Kudrjavceva

Amanda Rūliete

Tīna Trupovniece

Kristaps Komarovs

Gregors Keišs

Anastasija Šalajeva

Laura Pauliņa

Naula Laicāne

Balvu Mākslas skolā 2017./2018. mācību gada 2. klasē (7-gadīgā izglītības programmā) ir uzņemti 3 audzēkņi:

Valērija Baikova

Elizabete Brezinska

Nadīna Līva Logina

Balvu Mākslas skolā 2017./2018. mācību gada 4. klasē (7-gadīgā izglītības programmā) ir uzņemti 2 audzēkņi:

Daniela Baboviča

Gerda Sietniece

2017. gada 1. jūnijā no plkst. 10.00 lūdzam iesniegt dokumentus (Balvu Mākslas skolā, 2. stāvā, lietvedībā)
Iesniedzamie dokumenti:

- dzimšanas apliecības kopija (var nokopēt uz vietas Mākslas skolā)
- 3x4 divas fotogrāfijas – dokumentiem
- medicīniskā izziņa Nr. 027/u

Tālrunis: lietvede Iveta Pugeja – 64521658,
direktora vietnieks izglītības jomā Anita Kairiša - 29137849